Obchodní podmínky

Vítejte na badboy.toys, e-shopu zaměřeném na kvalitní nástroje pro kadeřníky, vyrobené převážně v Japonsku. Výhradním vlastníkem těchto stránek je firma badboy s.r.o., která je registrovaným plátcem DPH se sídlem Na Planýrce č.ev. 15, Poříčí, 373 82 Boršov nad Vltavou, Česká republika. Identifikační číslo: 28147731. +420 731895855, badboyposta@gmail.com

Potvrzením objednávky vyjadřujete svůj souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami a uzavíráte s firmou badboy s.r.o. (dále jen „prodávající“ nebo „my“) závaznou kupní smlouvu.

Po obdržení objednávky vám bude zaslán automaticky generovaný email s potvrzením, že objednávka byla přijata.

Pro zákazníky z České Republiky zahrnují uvedené ceny DPH. Kupující, kteří jsou v rámci EU registrovanými plátci DPH, žádáme, aby v registraci uvedli jejich VAT number a v ceně zboží nebude zahrnuto DPH.


Možnosti placení

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Zboží vám bude odesláno ihned, jakmile za něj obdržíme platbu a bude připraveno k expedici. Pro zákazníky z České a Slovenské Republiky, kteří si vybrali platbu na dobírku bude zboží připraveno hned k expedici. Přestože se snažíme zajistit, aby všechny nabízené položky byly vždy skladem, jejich dostupnost nelze stoprocentně zaručit. Dodání zboží probíhá přes externí společnost PPL / DHL.

V případě, že by vámi obdržené zboží vykazovalo jakékoliv poškození či vadu, oznamte nám tuto skutečnost e-mailem do 24 hodin od jeho převzetí. Pokud na balíčku nebo výrobku při jeho doručování zaznamenáte jakékoliv poškození, odmítněte jeho převzetí a okamžitě nás kontaktujte.

Nabízené zboží není dodáváno na základě prodej nebo vrácení.. V souladu se zněním zákona o ochraně spotřebitele má kupující právo do 14 dnů ode dne následujícího po dni doručení zboží odstoupit od kupní smlouvy a požadovat navrácení kupní ceny zboží v plné výši. Toto právo však lze uplatnit jen tehdy, pokud kupující zboží navrátí nepoužité, nepoškozené a v neporušeném původním balení.

Pokud byste se svou objednávkou z jakéhokoliv důvodu nebyli spokojeni, kontaktujte nás nejpozději do 10 dnů od dne následujícího po jejím doručení na emailové adrese badboyposta@gmail.com, abychom se nastalou situaci mohli pokusit vyřešit k vaší spokojenosti.


Dodací podmínky

Osobní odběr: Zboží může převzít osobně na naší adrese.

Zasílání přepravní službou - ČR:

Zboží je možno kupujícímu zasla přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Zasílání přepravní službou - SR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou přímo na jím zvolenou adresu. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Ceny dopravy naleznete před ukončením objednávky.

 Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky , poškození krabice, viditelné známky poškození zboží uvnitř- např. promočená krabice, neobvyklý zvuk, který neodpovídá charakteru objednaného zboží ) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na badboyposta@gmail.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však badboy možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

V případě, že kupující nepřevezme závazně objednáné zboží, které bylo odesláno před výslovnou žádostí o zrušení smlouvy, je kupující povinnen společnosti badboy plně uhradit náklady spojené s přepravními náklady a náklady na balné. Splatnost úhrady vynaložených nákladů je 14 dní od nepřevzetí doručované zásilky. Při překročení doby splatnosti si společnost nadnoy nárokuje smluvní pokutu 0,5% z celkové částky za každý další započatý den po splatnosti.


Vrácení zboží

Pokud se zakoupené zboží rozhodnete vrátit, musí být nepoužité a zabalené v neporušeném původním balení (s nedotčenou pečetí či ochrannou fólií), které nesmí být zbaveno původních cedulek a štítků či jinak narušeno způsobem, jenž by bránil tomu, aby bylo opětovně nabízeno k prodeji jako nové.


Vrácení peněz

Jako kupující máte právo na vrácení kupní ceny jakéhokoliv zboží, které nám vrátíte v souladu s výše uvedenými zásadami, a to v plné výši a včetně nákladů na doručení na vámi požadovanou adresu. Náklady spojené se zpětným doručením zboží na adresu prodávajícího hradí vždy kupující bez nároku na jejich proplacení. Peníze zpravidla odesíláme stejnou platební metodou, která byla použita k zaplacení dané objednávky, a to nejpozději do 30 dnů následujících po dni doručení vraceného zboží na naši adresu.

Prodávající si vyhrazuje právo z libovolného důvodu zpracování kterékoliv objednávky odmítnout.


Práva z vadného plnění

 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

· má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

· se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

· zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

·je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

· zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

V případě výskytu vady může kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

· výměnu za nové zboží,

· opravu zboží,

· přiměřenou slevu z kupní ceny,

·  odstoupit od smlouvy.

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy,

·pokud má zboží podstatnou vadu,

· pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

· při větším počtu vad zboží.

 Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 V případě oprávněné reklamace má kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

Volbu způsobu reklamace má kupující.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Náhradní díly jsou určeny pouze k odborné montáži, a proto je nutné při reklamaci předložit doklad o odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž odborně způsobilou osobou (zaškolený servis, elektroservis, apod.), která má oprávnění takovou činnost vykonávat. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži náhradního dílu s uvedením technologického postupu a vykonaných prací, z nichž vyplývá, že na určité zboží (nutno uvést typ zboží a výrobní číslo) byl instalován náhradní díl, který je předmětem reklamace.


Ochrana osobních údajů

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je badboy s.r.o. (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Čelakovského sady 8

e-mail: badboyposta@gmail.com

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

jméno a příjmení

e-mailová adresa

poštovní adresa

telefon

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 


Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

plnění právních povinností vůči státu,

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 


Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje 

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 


Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby  PPL, COMGATE.

podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy, 

zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 


Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte 

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.


Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 2.11.2020.

Dotazy ohledně obchodních podmínek nám zasílejte na badboyposta@gmail.com.